استخدام صافکار مسلط به کار با میله صافکاری PDR

ارسال شده 6 روز قبل
توبان آیت اله بهبهانی ، انتهای اسلام آباد غربی ، نمایندگی هیوندا و مدیران خودرو خیاط زاده
پایان درخواست تا : 1400-08-21
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل